– Bristen på nationell samordning avspeglar sig på regional och lokal nivå i hälso- och i sjukvårdens, skolans, socialtjänstens och kriminalvårdens arbete, säger utredaren Marlene Makenzius.

Hon vill se enhetliga styrdokument för hur man ska förebygga oönskade graviditeter och framför allt för hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att förebygga upprepade aborter.

Prioritera eftersatta grupper

– Det finns förebyggande metoder med vetenskapligt stöd på området, men arbetet är inte tillräckligt brett eller systematiskt för att få önskat genomslag, anser hon.

Rapporten går igenom de senaste fem årens insatser och utveckling av omhändertagandet i samband med abort och sexuellt våld och tvång och för att minska andelen oskyddat sex.

Det konstaterar att det har tagits många bra initiativ. Men samtidigt visar den långsiktiga utvecklingen på en stigande trend av anmälda sexualbrott, allt mer klamydia och ett ökat antal aborter.

Kunskapen om mäns roller, ansvar och behov i preventionsarbetet med oönskade graviditeter är begränsa. Och nyanlända svenskar, personer med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatta personer och de med hbt-identitet bör prioriteras i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa, anser Folhälsoinstitutet.

Nio förslag till regeringen

På Folkhälsoinstitutets förslagslista till regeringen finns nio åtgärder. Högst på listan står, förutom att ta fram en nationell strategi, att höja kvaliteten på ungdomsmottagningarnas och elevhälsans förebyggande arbete och att utvärdera införandet av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen.

Rapporten är i första hand ett kunskapsunderlag för praktiker och utbildare på området sexualitet och reproduktiv hälsa, och en av de 21 underlagsrapporterna till Folkhälsopolitisk rapport 2010.