Patienter och anhöriga som har klagomål på vården ska sedan årsskiftet vända sig till Socialstyrelsen. Detta som ett sätt att förbättra patientsäkerheten. Men de som klagar får bereda sig på en lång väntan på respons. Helen Dahl Fransson, chef på den nyinrättade enheten för enskildas klagomål, kan inte ge något besked om när det första beslutet kommer.

Stor variation på klagomålen

– Det lär dröja eftersom vi har stora krav på hur utredningarna ska gå till. Förutom några fall där jag har fattat beslut om att vi inte ska utreda är inga ärenden klara ännu, säger Helen Dahl Fransson.

De ärenden som har kommit in hittills rör allt ifrån missnöje med bemötande eller väntetider till läkare eller på akuten, till försenade diagnoser, remisshanteringar och vårdkedjor som inte har fungerat. Men också ganska svåra vårdskador. Många ärenden rör också äldreboenden och äldreomsorg.

Till de närmare 450 klagomål som har kommit till Socialstyrelsen sedan årsskiftet, kommer de 2 312 ärenden som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, inte hann avgöra före nyår och som därför flyttades över till Socialstyrelsens klagomålsenhet.

– En del av ärendena från HSAN är ganska väl utredda, där kanske beslut kan komma inom någon månad. De helt nya tar nog några månader, tror Helen Dahl Fransson.

Lämnas till patientnämnden

Enligt den nya patientlagen ska Socialstyrelsen utreda alla klagomål utom de som är äldre än två år, de klagomål som är uppenbart obefogade eller de som inte har direkt betydelse för patientsäkerheten. 

– Om klagomålen avser brister i kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare så lämnar vi över dem till den lokala patientnämnden på orten. Ibland är det faktiskt bättre, de kan gå in i ärendena, ordna möten eller ingripa direkt på andra sätt och åstadkomma resultat, säger Helen Dahl Fransson.