– För att förstå hur teknik kommer att tas emot och tolkas på en arbetsplats måste man förutom att förstå de rutiner den ska stödja också förstå de maktrelationer som finns på arbetsplatsen och att de är starkt färgade av kön, klass och hur anställda konstruerar sina yrkesidentiteter, säger Frida Wikstrand.

2 sjukhusavdelningar

Avhandlingen baserar sig på 35 livsberättelser från två arbetsplatser. Dels två sjukhusavdelningar där ett digitalt journalsystem infördes, dels ett större elföretag som införde ett nytt digitalt affärssystem för bland annat ekonomihantering.

Intervjupersonerna fick själva formulera sina upplevelser av det egna arbetet och de förändringar arbetsplatsen gått igenom. På den ena sjukhusavdelningen, en akutmottagning hann sjuksköterskorna helt enkelt inte anteckna i det nya journalsystemet och slapp också efter protester att använda sig av den nya rutinen.

På vårdavdelningen blev det en förhandling om vad som är sjuksköterskans egentliga arbetsuppgifter med frågor som vad en sjuksköterska ska kunna, hur uppdelningen mellan sjuksköterskan och läkaren ser ut och om läkarna läser sjuksköterskornas anteckningar om patienten.

Inte riktig teknik 

På elbolaget klagade männen – tidigare elektriker men numera tjänstemän – på det digitala systemet och hävdade att det inte var riktig teknik. De kopplade systemet till administration och kvinnor och tillskrev därmed tekniken ett lägre värde.

De kvinnliga administratörerna däremot ansträngde sig att lära sig det nya systemet och använde tekniken för att förhandla kring och försöka höja sitt värde på arbetsplatsen.

Frida Wikstrand disputerade på Det tekniska spelet i fredags på Göteborgs universitet, till vardags arbetar hon som lärare på Studie- och  yrkesvägledarprogrammet på Lärarutbildningen på Malmö högskola.