Tanken är att riktlinjerna ska leda till bättre samordning mellan olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läkemedelsbehandling är den viktigaste insatsen för att behandla personer med psykossjukdom, men boendestöd, stöd till arbete och social träning är otroligt viktiga insatser för att vårdtagaren ska kunna behålla och öka sin delaktighet i samhället, säger projektledaren Carina Gustafsson.

 

Bakgrunden till riktlinjerna är att Socialstyrelsen tidigare har upptäckt brister i kölvattnet av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården på 1990-talet. Det man bland annat upptäckte var just brister i samordning av vård och stödinsatser mellan kommun och landsting. Därför riktar sig riktlinjerna framför allt till beslutsfattare i kommuner och landsting .