I Finland, Sverige och på Island har man observerat ett ökat antal fall av narkolepsi, sömnsjuka, hos barn under 2010. Därför har det startats utredningar både i Finland och Sverige för att ta reda på om det finns ett samband mellan narkolepsi och de omfattande vaccineringar mot influensa A(H1N1) - svininfluensan -  som gjordes under vintern 2009-2010.

Nu har de första resultaten från den finska utredningen blivit klar och expertgruppen konstaterar i ett preliminärt utlåtande att ”sambandet är så tydligt att någon annan bakomliggande så kallad störfaktor knappast kan förklara det ökade antalet sjukdomsfall”.

Sambandet mellan narkolepsi och vaccinet Pandemrix har utretts utifrån sjukhusens patientregister över alla som insjuknat i narkolepsi under 2009-2010 i kombination med primärvårdens uppgifter om vaccinationer.