Regeringen klubbade den 3 februari igenom strategin som ska ligga till grund för samarbetet med WHO under perioden 2011-2015.  Fem områden har valts ut för Sverige att aktivt samarbeta kring:

1) WHO som en effektiv institution,
2) Starka och hållbara hälsosystem,
3) Hälsofrämjande samt förebyggande och kontroll av icke-smittsamma
sjukdomar,
4) Allvarliga hälsohot med fokus på antibiotikaresistens, samt
5) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Flera faktorer ligger bakom valet av områden. Förändringar i det globala hälsoläget och nationella prioriteringar på hälsoområdet är några av dem. Men man har också tagit fasta på områden där WHO kan förbättras eller där Sverige har särskilt god kompetens eller kapacitet att vara en bidragande kraft.