Inför ett stort mediauppbåd presenterade Läkemedelsverket i dag resultaten från den svenska studien om sambandet mellan narkolepsi och Pandemrix.

Även om de exakta siffrorna är preliminära finns det ingen tvekan om att det finns ett klart samband mellan vaccinet och ökningen av sjukdomen narkolepsi bland barn.

Den svenska studien är i linje med den finska undersökning som presenterades tidigare i vintras och som pekar på en nio gånger högre risk.

Kartläggning av fall

Läkemedelsverket har gått igenom alla fall av diagnostiserad narkolepsi från Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Östergötland och Stockholms läns landsting mellan oktober 2009 och december 2010. Fallen har sedan kopplats till vaccinationsregistren.

Bland de vaccinerade med Pandemrix upptäcktes 4,06 fall av narkolepsi per 100 000 medan fallen bland ovaccinerade låg på 0,97 per 100 000. Med andra ord kan tre av fyra fall av narkolepsi sättas i samband med vaccinering med Pandemrix.

Någon motsvarande riskökning  ses inte hos vuxna.

Resultaten preliminära

Läkemedelsverket påpekar att resultaten är preliminära. Det har till exempel inte tagits hänsyn till om individer med ökad risk för narkolepsi har vaccinerats i större utsträckning än individer utan riskfaktorer.

Men även om fortsatta studier kommer att kunna justera de exakta siffrorna tror inte Läkemedelsverket att skillnaderna i risk kommer att suddas ut.

Socialstyrelsen har redan i förra veckan stoppat användningen av Pandemrix på barn.

Många frågor återstår

Läkemedelsverket fortsätter utreda kopplingen mellan vaccinet och sjukdomen eftersom det är många frågor som återstår att besvara.

Den studie som presenterades i dag omfattar bara fyra landsting/regioner med sammanlagt 38 barn som har vaccinerats och drabbats av narkolepsi. Men totalt har Läkemedelsverket fått in ett 80-tal biverkningsrapporter som nu ska utredas.

Vi  ska kartlägga samtliga fall av narkolepsi i Sverige, både bland vaccinerade och ovaccinerade, för att kunna bekräfta att förekomsten av narkolepsi har ökat under pandemi-perioden, säger Ingemar Persson, senior expert på Läkemedelsverket.

 

Gemensam studie med andra länder

Läkemedelsverket vill också få bättre kunskap om tiden mellan vaccination och insjuknande och betydelsen av andra faktorer än vaccinet.

På Karolinska institutet pågår ytterligare en studie som ska ta reda på mer om Pandemrix roll när det gäller uppkomsten av narkolepsi och hur vaccinet eventuellt kan ha samspelat med andra faktorer. Den studien görs gemensamt med åtta andra EU-länder.

Läkemedelsverkets resultat beräknas vara klara sommaren 2011.