Om en patient som drabbas av lungcancer får den bästa diagnostik och behandling som finns beror i dag på var hon eller han bor.

Till exempel diagnosticeras i vissa län bara fem procent av patienterna med småcellig lungcancer med PET-DT, i andra 80 procent. PET-DT är en metod att undersöka lungan genom att avbilda den. Metoden används för att bestämma vilken typ av behandling som passar bäst, operation eller cytostatika i kombination med strålbehandling.

Multidiciplinära konferenser

Socialstyrelsen konstaterar att om alla patienter fick undersökningen kommer den kostnadsökningen på sikt kompenseras av att vården blir effektivare. Att använda multidisciplinära konferenser när patienten utreds skulle också öka behandlingskvaliteten.

För lungcancerpatienten skulle det innebära att specialister inom lungmedicin, onkologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, patologi, cytologi, bildmedicin, omvårdnad och palliativ medicin gör en samlad bedömning.

– Multidisciplinär bedömning är något landstingen bör satsa på men i dagsläget varierar både själva användningen av multidisciplinär konferens och vilka som deltar i den över landet, säger Hans Starkhammar, överläkare på universitetssjukhuset i Linköping, som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Målnivåer när vården utvärderas

För att driva på utvecklingen mot en jämlik vård och tydligare lyfta fram områden där vården kan bli bättre inför Socialstyrelsen målnivåer i de nationella riktlinjerna. Nivåerna baseras på de tre bästa länen i landet, det vill säga på varje målnivå har tre av de 21 länen redan nått fram. Nästa år kommer lungcancervården att utvärderas utifrån indikatorer och målnivåer.

Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv i Sverige, cirka 3 500 varje år.