Vården måste bli mer medveten om de anhörigas behov när en make eller maka har drabbats av en svår sjukdom. Om inte vården uppmärksammar dem och deras behov av stöd är det stor risk att de själva blir sjuka. Det visar sjuksköterskan Katarina Sjövalls studier.

I registerstudier har hon sett att både psykiatriska diagnoser, hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar i rörelseapparaten och mag- och tarmsjukdomar ökar hos partner till cancerdrabbade. Män under 64 år står för den allra största sjukligheten.

Närstående riskerar bli sjuka

–  Resultatet bygger på deskriptiva studier där vi inte kan se orsakssamband, men resultaten indikerar att det kan finnas samhällsekonomiska vinster att göra om vi kan uppmärksamma närstående och deras behov på ett tidigt stadium. Om vi inte uppmärksammar de anhöriga och ger dem stöd finns det risk för att de drabbas av ökad sjuklighet, säger Katarina Sjövall.

 

Den palliativa vården fungerar bra, men innan patienten har kommit dit kan vården, och även stödet och hur man som närstående blir bemött, se väldigt olika ut.

Kommunerna skyldiga att stödja

Katarina Sjövall konstaterar att vårdgivarna dessutom av ekonomiska skäl ofta drar in på psykosociala verksamheter. Detta trots att det sedan den första juli 2009 finns en lag som ställer krav på kommunerna att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad (SoL 5 kap 10§).

Vilket stöd den närstående ska erbjudas beror på den enskilde och hans eller hennes behov.

Vi måste bli mycket bättre på att se de närstående och bjuda in dem. Stödet kan handla om både samtal, praktiskt stöd och att förmedla kontakt med vården för dem som behöver det. Om vi blir bättre på att uppmärksamma närstående kan vi bli bättre på att fånga upp dem som behöver mest stöd också, säger Katarina Sjövall.

 

Katarina Sjövall lägger fram sin avhandling vid Lunds universitet på fredag den 4 mars.