– En förklaring kan kanske vara att primärvården de senaste åren har varit upptagen med andra saker – som tillgänglighet och vårdval – och därför inte har haft tid för den här gruppen. Man kan fundera över hur de tar ansvar för sitt uppdrag att arbeta förebyggande.

Så kommenterar Maj Rom, projektledare på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, avdelning för vård och omsorg de resultat som framkommit i rapporten.

Med målet att ge de äldre ett bättre omhändertagande har utredare på SKL studerat journaldata och under 18 månader intervjuat 264 äldre multisjuka samt deras närstående.

Före undersökningen trodde utredarna att den här gruppen äldre fick huvuddelen av den sammanhållna vården och omsorgen i primärvården. I stället visar det sig att de äldres behov av specialiserad vård är stort. Kostnaden för primärvården är bara fem procent.

Slutenvården en stor kostnad

Det är alltså slutenvården som utgör den stora vårdkostnaden för äldre. Undersökningen visar att nästan 60 procent av vårdkostnaderna gäller slutenvård. Därefter kommer kostnaden för hemtjänst som står för 18 procent.

Intervjuerna visar att de äldre behöver omfattande insatser från specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg, men att systemen inte är anpassade till äldres behov.

SKL anser att en utmaning för landsting och kommuner blir att skräddarsy lösningar som passar äldre. Bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad fråga för SKL som under 2011 bland annat kommer att fortsätta att införa kvalitetsregistren Svenska palliativregistret och Senior alert.