Utbildningsmaterialet är uppdelat i två delar. Den ena handlar om stöd och skydd till sexuellt exploaterade barn och ungdomar, samt till barn som lever med en förälder som säljer sex.

Den andra delen handlar om stöd till vuxna som säljer sex eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Materialet vänder sig i första hand till yrkesverksamma på ungdomsmottagningar och inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Det innehåller bland annat en översikt av kunskapsläget om prostitution och människohandel och manualer för hur man bemöter och stödjer utsatta. Det är också tänkt att kunna användas i tvärprofessionella utbildningar.

Utbildningsmaterialet är ett resultat av ett regeringsuppdrag och ingår i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.