I sitt remissyttrande över Socialdepartementets översyn av de nationella kvalitetsregistren instämmer Vårdförbundet i huvudsak med utredarens ställningstaganden och förslag. Men att dubbelregistrera uppgifter i dels journaler, dels olika kvalitetsregister, tar tid för personalen och går ut över den patientnära vården.

Först när det är tekniskt möjligt att automatiskt hämta uppgifterna till kvalitetsregistren direkt från de elektroniska journalsystemen bör en utökad användning av kvalitetsregistren komma på tal, anser Vårdförbundet. Om inte riskerar vården att drabbas av en ”administrativ infarkt”, vilket tvärtom kommer att försämra kvaliteten på vården.

För medicinska

Vårdförbundet håller med utredaren om att många av de nationella kvalitetsregistren i dag har ett för medicinskt perspektiv på vården. Förslaget att bredda perspektivet till alla vårdprofessioners områden och även till patientrapporterade resultat välkomnas därför. Liksom förslaget att ta fram omvårdnadsindikatorer för registren.

Förbundet poängterar också att det måste bli enklare än i dag att få återkoppling från registren och att tid måste avsättas för analys och reflektion kring varje vårdenhets resultat och förbättringsmöjligheter.