Sjuksköterskan Mariann Fossum har studerat effekterna av elektroniska beslutsstöd för att förebygga trycksår och undernäring hos patienter på sjukhem i Norge. Patienterna delades in i tre grupper, två interventionsgrupper och en kontrollgrupp.

Samtliga i de två interventionsgrupperna utbildades i att förebygga trycksår och undernäring med hjälp av Mini nutritional assessment, MNA, och Risk assessment pressure scores, RAPS, instrument som används för att värdera risk för undernäring respektive trycksår. Men i en av interventionsgrupperna använde sig vårdpersonalen även av det elektroniska beslutsstödet.

Resultatet visade att beslutsstödet minskade antalet undernärda patienter signifikant, men att det innebar en extra stress för personalen.

På fredag den 20 april försvarar Mariann Fossum sin avhandling Computerized decision support system in nursing homes vid Örebro universitet.