Enligt Läkartidningens nätupplaga gör föräldrarna sin anmälan för att de trots omfattande utredningar och rättegång inte har fått någon förklaring till att man vid obduktionen hittade stora mängder tiopental i flickans kropp.

Som Vårdfokus har berättat tidigare vittnade en intensivvårdssjuksköterska under rättegången om att hon på en läkares ordination spätt tiopental. Vid två olika tillfällen var hon med när läkare gav läkemedlet till flickan. Hon vittnade också om att ordinationerna inte journalfördes av läkarna, trots uppmaningar från hennes sida.

Nu vill föräldrarna bland annat veta "om det är i överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet att i mer än två år undanhålla information om givet läkemedel...".

I en intervju i Läkartidningen tillbakavisar intensivvårdssjuksköterskan kritiken. Hon anser att ansvaret ligger på sjukhusledningen, som hela tiden känt till bristerna.

Hon säger också att hon vid förhöret i samband med att flickan dog inte hade någon tanke på att den vård av flickan som hon hade deltagit i en vecka tidigare skulle kunna vara intressant för utredningen.