Under åren 2009 till 2012 har AFA Försäkring, på uppdrag av fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, drivit ett projekt för att förebygga hot och våld i arbetslivet. När projektet nu är avslutat berättas om sex arbetsplatser inom offentlig sektor som har utvecklat verktyg för att minska hot och våld.

I magasinet Lugn i stormen berättas bland annat om att ambulanspersonalen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har varit ute och träffat ungdomar för att öka allmänhetens förtroende för ambulansen. Inom psykiatrin på Mälardalens sjukhus har de arbetat med bemötande och kommunikation.

Metod för att hantera aggressivitet

För att lära sig hantera hot och våld bättre har personalen använt en metod som kallas Terma – terapeutiskt möte med aggressivitet. Den är en vidareutveckling av den norska metoden Bergenmodellen och fokus ligger på bemötande och kommunikation.

– Det gäller att lyssna och förstå varför en patient är arg och fråga sig hur man kan göra det lättare för honom eller henne. Vi måste förstå den situation vi befinner oss i och analysera patienten, säger projektledaren Niklas Larsson vid Mälardalens sjukhus i magasinet Lugn i stormen.

Inom ramen för projektet har de sex arbetsplatserna bland annat arbetat med incidentrapportering, riskbedömningar, systematiska kartläggningar samt kommunikations- och bemötandefrågor. Hot och våld hänger ihop med andra arbetsmiljöfrågor och är vanligare bland ensamarbetare och när personal är stressad.