Sjuksköterskan Eila Sterner har i sitt avhandlingsarbete studerat förekomst av trycksår samt riskfaktorer, klassifikation och dokumentation.

I en delstudie på 636 patienter på ortopedkliniker i sex europeiska länder fann hon att antalet trycksår hos patienter med höftfraktur ökade från 10 procent vid inkomsten till sjukhus till 22 procent vid utskrivningen.

Nordeuropa hade sämst resultat, 26 procent av patienterna hade trycksår vid utskrivningen, medan 16 procent av dem som vårdades på sydeuropeiska sjukhus var drabbade.

Hjärtkärlsjukdom och intorkning vid ankomsten till sjukhuset ökar risken, liksom hög ålder.

Osäkra bedömningar

En annan delstudie visar att de metoder som används för bedömning av trycksår är osäkra när det gäller kategori ett – rodnad som inte bleknar vid tryck. Olika personer bedömer dessa begynnande trycksår olika.

I en annan studie visar Eila Sterner att ett objektivt mätinstrument kan öka precisionen i bedömningen av om en hudrodnad är övergående eller beror på en djupare vävnadsskada.

I avhandlingens fjärde och sista studie konstaterar hon att det finns stora förbättringsmöjligheter när det gäller dokumentationen av trycksår. En brist som hon ser som särskilt problematisk är att det oftast inte var möjligt att följa utvecklingen av ett etablerat sår i journalanteckningarna.

Eila Sterner försvarade sin avhandling på Sophiahemmets högskola i Stockholm den 30 mars.