Konferensen om mäns och kvinnors olika sjukfrånvaro inleddes nyligen i Stockholm. Där presenterar sjukförsäkringsminister Ulf Kristersson nya uppdrag som ska ge mer kunskap om varför kvinnor, ett år efter att de har fått barn, är sjukfrånvarande i dubbelt så hög omfattning som män.

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen är störst i åldrarna 30 till 39 år, men vad det beror på vet man för lite om. Redan för ett år sedan fick Försäkringskassan i uppdrag att ta fram fakta om kvinnors frånvaro. De fyra nya uppdragen riktar sig till Karolinska institutet (KI),  genusforskare, Inspektionen för socialförsäkringen samt Socialstyrelsen.

Ska använda tvillingregistret

Forskare på KI ska genomföra en studie av sjuklighet och sjukfrånvaro till följd av barnafödande. Den ska bland annat baseras på tvillingregistret – förhoppningsvis för att ge svar på vad som kan orsaka sjuklighet när uppväxten är densamma.

Genusforskare ska göra en jämställdhetsanalys av sjukskrivningsmönster, och Inspektionen för socialförsäkring ska undersöka om handläggning på Försäkringskassan skiljer sig åt beroende på om försäkringstagaren är man eller kvinna. Socialstyrelsens uppdrag blir att se över det försäkringsmedicinska beslutsstödet ur ett könsperspektiv.

Rapporterna ska presenteras för regeringen under nästa år.