Att från ett vanligt blodprov utgå från substansen kreatinin eller substansen cystatin C gör att man i allmänhet får en tillräckligt bra uppfattning om patientens njurfunktion. Men den allra noggrannaste skattningen ger en kombination där man tar medelvärdet av de båda metoderna.

Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i rapporten Skattning av njurfunktion – en systematisk litteraturöversikt. (Se länk för nerladdning)

SBU understryker också att endogent kreatininclearance, som används för att mäta njurfunktion, inte är tillförlitlig och därför inte bör användas.