Efter flera års utredande överlämnades förslaget om en ny enhetlig lag om psykiatrisk tvångsvård till socialministern Göran Hägglund i april i år. Lagen är tänkt att ersätta lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, SFF, har i ett gemensamt remissyttrande förklarat att de i huvudsak tillstyrker de föreslagna förändringarna. Dock med vissa reservationer.

Kan uppfattas fel av allmänheten

I utredningen föreslås bland annat en ny möjlighet att ta till särskilda skyddsåtgärder för att förhindra en person från att begå nya våldsbrott. Men eftersom dessa bara ska kunna användas för personer som bedömts som psykiskt störda oroar sig Vårdförbundet och SFF för att allmänheten kan komma att uppfatta psykiskt sjuka som farligare än andra individer.

"Skyddsintresset kan även vara aktuellt för lagöverträdare som inte är psykiskt störda. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla evidensbaserad riskbedömning och riskhantering", skriver organisationerna i sitt remissvar.

Ribban sänks

I dag kan en person tvångsvårdas om det finns risk för att hälsan försämras allvarligt utan vård. Utredningen föreslår att tvång ska få användas om det är uppenbart, eller sannolikt, att behandling kan förbättra personens psykiska status. Vårdförbundet och SSF uppskattar förslaget men föreslår att det i det rättspsykiatriska utlåtandet ska framgå att den misstänkte gärningsmannen verkligen uppfyller förutsättningarna för psykiatrisk vård.

Organisationerna anser också att:

  • Det är viktigt att tvångsvård kan fortsätta även om gärningsmannen döms till fängelse.
  • Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska tvångsvården bör utföras av personal med specialistkompetens inom psykiatrisk vård.
  • Det är tveksamt om tvångsåtgärder ska kunna utföras på exempelvis vårdcentraler eller av privata vårdgivare.
  • Om en patient i öppenvården ska tvångsmedicineras så ska det göras av sjuksköterskor som har specialistutbildning i psykiatrisk vård eller med kompetens och erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad.
  • Ett gott behandlingsresultat kan spolieras om en person som dömts till fängelse återförs till en anstalt efter att den psykiatriska tvångsvården upphör, bara för att avtjäna hela strafftiden.
  • Det måste utredas ytterligare hur vårdbehovet ska bedömas i samband med rättspsykiatriska undersökningar.