Det var flera Lex Maria-ärenden och enskilda klagomål samt kontakter med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som gjorde att Socialstyrelsen förra hösten påbörjade en verksamhetstillsyn för att granska patientsäkerheten på äldreboendet Koppargården i Vällingby utanför Stockholm.

Inga krav mot Carema

Inte förrän nu är utredningen klar. Men eftersom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tog tillbaka driften av Koppargården från Carema i början i februari kan Socialstyrelsen inte rikta några krav mot Carema i sin utredning.

– Det är bekymmersamt att det kvarstår en del problem. Kommunen tog över driften i februari och har ändå haft ganska lång tid på sig, säger Helena Gustafsson, inspektör på Socialstyrelsen.

Bristande dokumentation

Det finns till exempel fortfarande brister när det gäller smittspårning, de rutiner som finns följs inte alltid och här kräver Socialstyrelsen en skärpning.

Flera av de kvarvarande problemen handlar om brister i dokumentationen. Riskbedömningar i samband med att patienter behöver hjälp med att förflytta sig har inte alltid dokumenterats. Likaså måste åtgärder för att förebygga och behandla fall, trycksår och undernäring dokumenteras bättre.

Kräver snabba åtgärder

– Det här är viktiga saker och vi vill trycka på att patientsäkerhetslagen gäller även inom äldreomsorgen. Det kräver att man kontrollerar att de rutiner som finns verkligen följs, säger Helena Gustafsson.

Senast den 11 januari ska stadsdelsnämnden redovisa vilka åtgärder som har vidtagits. För det som inte kan åtgärdas omedelbart ska det finnas en tidsplan.

Äldreomsorgschefen i Hässelby-Vällingby, Ingrid Friberg, vill inte uttala sig innan hon har satt sig in i Socialstyrelsens beslut.