Socialutskottets ordförande, Kenneth Johansson (C), understryker att det är ett enigt socialutskott som står bakom förslaget.

– Utskottet har enats om ett förslag som ska debatteras i kammaren den 1 mars. Jag är glad över att det är fullständig enighet bland de åtta partierna i utskottet. Oppositionens och regeringens förslag låg väldigt nära varandra, säger han.

Riktlinjer

Men i stället för krav på minimibemanning väljer utskottet att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer och allmänna råd som ska gälla både vård på demensboenden och på särskilda boenden. Tonvikten ska ligga på varje personens individuella behov.

– Vi vill inte lägga något förslag om minimibemanning eftersom behoven inom äldreomsorgen varierar under olika perioder. Vilka de individuella behoven är avgör professionen i samråd med varje enskild boende – eller med god man, säger Kenneth Johansson.

Mer stöd till kommunerna

Socialstyrelsens utvidgade uppdrag föreslås innebära att kommunerna ges mer stöd att organisera sina verksamheter – utan att bli detaljstyrande.

– Med det nya förslaget blir det mer fokus på att följa lagen. Det vi föreslår gäller redan i dag, men fungerar inte. Utökade allmänna råd och riktlinjer blir ett sätt att se till att det fungerar i framtiden.