Kompetensbristen inom vården och omsorgen om de äldre är tydlig. Som exempel lyfter Socialstyrelsen fram det faktum att av de 12 316 sjuksköterskor som i dag arbetar inom äldrevården är det endast 197 som har läst ett påbyggnadsår och är specialiserade inom vård av äldre.

Socialstyrelsen har i en tidigare rapport visat att det finns liknande kompetensbrist hos många läkare.

Många yrkesgrupper

– Men det gäller i allra högsta grad även andra yrkesgrupper som socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och psykologer, säger utredaren Frida Nobel.

Socialstyrelsen pekar på att det framför allt är inom två ämnen – geriatrik och gerontologi – som yrkesgrupperna behöver förbättra sin kompetens. Geriatrik är det ämnesområde som handlar om åldrandets sjukdomar och äldre patienters komplexa sjukdomsbild. Gerontologi handlar om det naturliga åldrandet.

– Det borde vara en självklarhet att all personal som möter äldre i sin vardag har gått en grundkurs i geriatrik och gerontologi. Men så är det inte i dag. Frågan om kompetens är en av vårdens och omsorgens allra största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen slutsats

Socialstyrelsen anser i rapporten att det bland annat är angeläget att

  • öka andelen sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning i vård av äldre. Dessutom bör fler yrkesgrupper som till exempel socionomer ges möjlighet till vidareutbildning i geriatrik och gerontologi.
  • innehållet i grundutbildningarna i de olika högskolegrupperna ses över för att säkerställa att behovet av kompetens inom geriatrik och gerontologi motsvarar patienternas, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov.
  • huvudmännen tar ställning till hur man kan utveckla och stimulera karriärvägar inom vård och omsorg. Detta gäller särskilt yrkesgrupperna sjuksköterska och socionom, men även övriga högskolegrupper.