Skillnaderna i lön mellan mans- och kvinnodominerade yrken är omotiverad. Kvinnor har i genomsnitt högre utbildning än män och minst lika ansvarsfulla arbeten. Trots det tjänar kvinnor i genomsnitt 85,7 procent av männens löner.

Det är något av innehållet i debattartikeln som publiceras i dag, som Sineva Ribeiro skrivit tillsammans med förbundsordförandena i Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Legitimerade sjukgymnasters förbund och Vision.

För att komma till rätta med löneskillnaderna behöver flera saker göras, kräver förbundsordförandena:

1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.

2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.

3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.

4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

5. Att diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar.

6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen.

7. Att införa "rätt till heltid" i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor.