Att sitta i sjukvårdsrådgivning och bedöma samtal från personer som både kan överdriva och underskatta sina symtom är en grannlaga uppgift som kräver erfarenhet och stor yrkesskicklighet.

I ett lex Maria-ärende som Socialstyrelsen just utrett hade sjuksköterskan bara arbetat sex månader i primärvården och hade ingen erfarenhet av telefonrådgivning. Ändå ansåg verksamhetschefen att hon kunde ansvara för sjukvårdsrådgivningen på sjukhusets jourcentral.

Inget beslutsstöd

Det drabbade bland annat en 72-årig kvinna som kontaktade jourcentralen. Kvinnan hade skottat snö och beskrev för sjuksköterskan att hon plötsligt hade fått en molande, krampaktig värk i bröstet som strålade ut i fingrarna.

Hade sjuksköterskan använt sig av beslutstödet hade hon fått veta att kvinnan omedelbart borde ha skickats till sjukhus för vård. Istället gjorde hon en helt egen tolkning av symtomen. Hon bedömde att det var en muskel- och skelettrelaterad smärta och rådde därför kvinnan att höra av sig om hon blev sämre.

Dagen därpå ringde kvinnan igen. Den sjuksköterska som då var i tjänst beställde omedelbar ambulanstransport till sjukhuset, där det konstaterades att kvinnan hade drabbats av en hjärtinfarkt.

Bestående skada

Patienten fick en bestående skada på hjärtmuskeln. Chefläkaren skriver i sin lex Maria-anmälan att den fördröjda diagnosen kan ha gjort skadan större än den annars hade behövt bli.

Jourcentralerna bemannas av personal från vårdcentralerna. Under jourpassen har verksamhetscheferna det medicinska ledningsansvaret. Det är de som bedömer kompetensen hos personalen.

I sitt beslut skriver Socialstyrelsen att den finner det "synnerligen anmärkningsvärt" att verksamhetschefen låtit en för uppgiften helt oerfaren sjuksköterska arbeta på jouren där det krävs snabba beslut byggda på stor erfarenhet och kunnighet.