Två av de sju förslag för jämställda löner som de fem fackförbundsordförandena presenterade i sin debattartikel gäller Medlingsinstitutet.

Dels vill de att regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på arbetsmarknaden och föreslå åtgärder i samarbete med arbetsmarknadens parter, dels vill de att regeringen ser över institutets uppdrag så att industrin som norm för lönebildning går att förena med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

Vårdfokus har försökt få en kommentar från arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M). Hennes pressekreterare förmedlar en skriftlig kommentar där ministern konstaterar att medlingsinstitutet enligt instruktion ska lyfta löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i lönesättningen, och att det i varje årsrapport finns ett eller flera avsnitt om jämställdhet och lönebildning.

Hon påpekar också att det inte är regeringens sak att lägga sig i lönebildningen och att hon värnar den svenska modellen där parterna ansvarar för villkoren. Eftersom mäns och kvinnors lika villkor är en central fråga för Hillevi Engström och regeringen har hon och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Den ska bland annat analysera vad regeringen och parterna kan bidra med för att nå jämställdhet i arbetslivet.

Att verka för en väl fungerande lönebildning är ett av Medlingsinstitutets uppdrag. En fungerande lönebildning ska gå att kunna förena med att löneutvecklingen inom industrin är norm samtidigt som den bland annat definieras av jämställda löner mellan män och kvinnor. Allt enligt institutets hemsida.

I en kommentar till Dagens nyheter säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth att det inte finns något utrymme för lönepåslag över 2,6 procent, det vill säga det industrin förhandlade till sig före jul.