Det är de första studierna i ett multiprofessionellt interventionsprojekt Äldre personer i riskzon vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som nu presenteras. Arbetsterapeuten och doktoranden Susanne Gustafsson har i två studier utvärderat effekten av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventionsprogram för äldre hemmaboende utifrån vardagliga aktiviteter.

I studien ingick 459 personer. Alla 80 år gamla eller mer. De delades i tre grupper.

Deltagarna i den första gruppen fick ett förebyggande hälsobesök då en fallriskbedömning gjordes. De fick information om vardagshjälpmedel och annan hjälp stadsdelen kan erbjuda äldre.

Deltagarna i den andra gruppen deltog i seniorträffar där de dels fick tips om hur diverse problem i vardagen kan lösas, dels diskutera hur åldrande påverkar hälsan. Den gruppen fick dessutom ett uppföljande hembesök.

En tredje grupp äldre, kontrollgruppen, fick inga förebyggande insatser alls.

– Seniorträffarna visade sig vara den mest fördelaktiga åtgärden, säger Susanne Gustafsson som disputerar på fredag på en avhandling där studien ingår.

Äldre som fick förebyggande hembesök och var med på seniorträffarna skattade sin hälsa högre tre månader efter studien. Vid en uppföljning efter två år var de mindre beroende av vardagshjälp än de som hade ingått i kontrollgruppen.

Äldre som fick förebyggande hembesök men som inte deltog i seniorträffarna var mindre beroende av hjälp med vardagsaktiviteter än kontrollgruppen upp till ett år efter studien.