– Detta är ett led i att skapa en bättre vård och omsorg om de mest sjuka äldre, säger barn- och äldreministern Maria Larsson.

Av de 100 miljonerna går hälften till de kommuner och landsting som registrerar i Senior alert, ett kvalitetsregister för riskbedömning av äldre, inregistrering av vilka åtgärder som vidtas och registrering av fall, undernäring, trycksår och munhälsa.

40 miljoner går till dem som registrerat minst 50 procent av dödsfallen inom sitt område i Svenska palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner betalas ut till dem som har registrerat minst 70 procent av dödsfallen.

Palliativregistret ger en bild av hur väl eller illa vården fungerar i livets slutskede. Har man blivit tillräckligt smärtlindrad? Är man ensam i dödsögonblicket?

Med bra mätresultat och hög täckningsgrad blir det också möjligt att jämföra kommuner och landsting emellan.

För 2012 har regeringen och SKL en överenskommelse om att gemensamt satsa 1 miljard kronor för att bland annat förbättra läkemedelsbehandlingen och få till en mer sammanhållen vård av de mest sjuka äldre.