Ett regeringsuppdrag ligger bakom satsningen på kvinnors arbetsmiljö och flera stora nationella tillsynsinsatser ska genomföras.

Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget, som ska redovisas i en slutrapport våren 2015.

Kvinnor svarar i dag för en större andel av sjukfrånvaron än män och tvingas i större utsträckning att lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl.

Skador i leder och muskler ligger bakom hela 44 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar och är den främsta orsaken till sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet. De medför stora kostnader för samhället, företag och för individerna.

– Vi vill bidra till att vända utvecklingen. En bra arbetsmiljö ger inte bara bättre hälsa och högre inkomster för kvinnor. Det stärker välfärden i samhället. Fler kommer att vilja och orka arbeta högre upp i åldrarna, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Inom ramen för satsningen ska Arbetsmiljöverkets samla och sprida kunskap om hur belastningsskador kan förebyggas. Det sker genom kommunikationsinsatser, seminarier och konferenser. Bättre inspektionsmetoder ska utvecklas för att tidigt upptäcka och förebygga riskerna för belastningsskador.

En annan central insats är att synliggöra skillnader i arbetsförhållanden. Kvinnor och män på samma arbetsplats utsätts för olika risker och drabbas av olika arbetsmiljörelaterade problem.