Kvarstående högt blodtryck i lungornas blodkärl, persisterande pulmonell hypertension, förekommer även hos barn vilkas mödrar inte har tagit SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare), men då drabbas bara ungefär ett barn per tusen. Den nya nordiska studien visar att om mödrarna har tagit läkemedlet under senare halvan av graviditeten, från graviditetsvecka 20, är risken mer än fördubblad. Då föds tre barn per tusen nyfödda med persisterande pulmonell hypertension.

Samma risk för alla SSRI-preparat 

Studien visade också att risken är densamma för alla SSRI-preparat. Om behandling under graviditeten är nödvändig bör annan, ickemedicinsk behandling, övervägas, säger Läkemedelsverket på sin webbplats. 

Persisterande pulmonell hypertension är ett allvarligt tillstånd. Det betyder att det höga blodtryck som normalt finns i det ofödda barnets lungor kvarstår även efter förlossningen. Det innebär i sin tur svårigheter att syresätta blodet. Omkring 15 procent av de barn som drabbas dör i späd ålder.