I riktlinjerna ligger fokus på tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Broschyren ger patienterna en inblick i hur hälso- och sjukvården kan hjälpa patienter att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

Allt fler drabbas av sjukdomar till följd av sin livsstil. Enligt en undersökning som Statens folkhälsoinstitut har genomfört är det bara 50 procent av kvinnorna och 35 procent av männen i åldrarna 16–84 år som uppger att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor.

Hälso- och sjukvården måste inte följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men där finns tydliga rekommendationer om vilken typ av vård patienterna bör erbjudas.