Pascal har nyligen införts i  landsting, kommuner och bland privata vårdföretag. Men i takt med införandet har lex Maria-anmälningar och klagomål kommit in till Socialstyrelsen.

Myndigheten har nyligen gjort en tillsyn då flera negativa saker kom fram, det handlar om patientsäkerhetsrisker, svåröverskådliga underlag vid ordinationer, tröghet i systemet och dessutom har ett extra moment kommit till i samband med att ett läkemedel ska justeras.

Inspektionen visade också att de komplicerade arbetsmomenten är tidskrävande och skapar osäkerhet. I förlängningen kan det äventyra läkemedelsbehandlingen. Enligt Socialstyrelsen har de ansvariga vidtagit åtgärder för att systemet ska fungera bättre, men man uppmanar ändå alla inblandade att ha beredskap.