Händelsen inträffade under hösten 2009, då skolelever erbjöds vaccination mot svininfluensa. Ett av barnen fick vaccinet trots att mamman inte hade gett sitt samtycke till det i hälsodeklaration.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, friade skolsköterskorna från disciplinpåföljd. Pojken hade sagt att han fick bestämma själv, vilket sköterskorna tog fasta på. Det var fel men ursäktades av ansvarsnämnden, bland annat med hänsyn till den stressiga situationen då många barn skulle vaccineras på kort tid.

Mamman överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som gör en helt annan bedömning. Rätten anser att varken den rådande stressen hos skolsköterskorna eller antagandet att vaccinet inte innebar någon fara för pojkens hälsa friskriver skolhälsovården från ansvar på något sätt.

"Det borde ha varit uppenbart för NN och NN att moderns skriftliga uppgift att sonen inte fick vaccineras skulle ha företräde framför hans egen motsatta uppgift. Det borde dessutom ha varit enkelt att kontrollera sonens uppgift en extra gång med modern", står det i domslutet.

Förvaltningsrätten anser att skolsköterskorna varit oaktsamma och att en disciplinåtgärd är befogad. Eftersom Förvaltningsrätten som första instans inte kan bestämma vad disciplinpåföljden ska bli hänvisas ärendet åter till ansvarsnämnden för en ny prövning.