Rapporten Konkurrens inom laboratorietjänster är ett led i Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över lagen om valfrihetssystem, LOV.

– Den kartläggning vi har gjort visar att priserna är tydligt lägre i de fall där laboratorietjänster har upphandlats. I de fall det är möjligt bör fler landsting följa efter och införa valfrihetssystem för sådana tjänster. Då kan mer pengar frigöras för en bättre vård, säger generaldirektören Dan Sjöblom vid Konkurrensverket.

I rapporten ges ett tydligt exempel på hur skillnaderna kan se ut. En vanlig CRP-analys i det dyraste landstinget, Örebro, kostar 33,57 kronor. I Stockholm, där en upphandling av laboratorietjänster gjorts, är kostnaden bara 4,31 kronor för samma analys.

Viktigt att säkerheten garanteras

Om laboratorierna bemannas med biomedicinska analytiker, som har den kompetens som behövs för att garanterar patientsäkerheten, så är upphandling och sänkta kostnader för laboratorietjänster positivt, anser Anne Berndt, biomedicinsk analytiker och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Det är också viktigt att laboratorierna är ackrediterade och ingår i Equalis kontrollprogram, poängterar hon.

Konkurrensverkets rekommendationer

I rapporten ger Konkurrensverket ett antal rekommendationer till landstingen:

  • Anpassa laboratorierna även till primärvårdens behov – inte enbart sjukhusvården.
  • Konkurrensutsättning genom upphandling är en nyckelfaktor till lägre priser.
  • Upphandling leder även till tydligare kvalitetskrav.
  • Landstingens krav på it-system påverkar möjligheterna för laboratorier att etablera sig.
  • Skapa konkurrensneutralitet mellan olika laboratorier, till exempel samma krav på ackreditering.