Upprinnelsen till tvisten var en händelse på ett av kommunens boenden för en tid sedan. På en avdelning hade magsjuka brutit ut och den enda sjuksköterska som var i tjänst valde att inte gå in och göra en fysisk bedömning av patienterna. Istället hade hon kontakt med omvårdnadspersonalen per telefon. Beslutet berodde dels på smittorisken men också på att bemanningen inte räckte till för att fysiskt undersöka varje patient.

Arbetsgivaren menade dock att det är precis vad sjuksköterskan borde ha gjort och valde att utdela en skriftlig varning med stöd av kollektivavtalet.

Principfråga

Gunilla Eriksson, lokalt förtroendevald för Vårdförbundet, berättar att händelsen snabbt blev en principfråga eftersom patientsäkerhetslagen, som började gälla i januari 2011, syftar till att flytta fokus från individ till att hitta de fel som ligger till grund för att individen kan göra misstag.

– Med det nya systemet ökar personalens rapporteringsbenägenhet eftersom det handlar om att förbättra vården och inte om att straffa fel. Här valde arbetsgivaren att utnyttja en möjlighet i kollektivavtalet som vi inte tyckte var rätt, säger Gunilla Eriksson.

Efter en långdragen process har kommunen nu fått backa och ta tillbaka anmälan samt betala ett skadestånd på 5 000 kronor till Vårdförbundet. Enligt Gunilla Eriksson visar utgången av tvisten att det system som arbetsgivaren kan använda för att dela ut skriftliga varningar inte är tillämpligt vid denna typ av händelser.

Hänt flera gånger

Det är dock inte första gången som arbetsgivare försöker kringgå patientsäkerhetslagen och utdela varningar. I december 2010, två veckor innan lagen infördes, beskrev arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting i ett informationsutskick att det fortfarande fanns möjlighet att varna arbetstagare som gör sig skyldig till fel. Så här stod det i utskicket:

"En arbetstagare som i arbetet gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning med stöd av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) § 11 mom.1. Bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pactas medlemmar."

Hitta systemfel

Vårdförbundet påtalade för SKL att rekommendationen riskerade hämma syftet med patientsäkerhetslagen. Gunilla Eriksson påpekar att det trots det finns flera exempel från olika delar av landet där arbetsgivare delat ut en skriftlig varning.

För att syftet med Patientsäkerhetslagen ska uppfyllas måste personal inom hälso- och sjukvård hjälpas åt att hitta systemfelen istället för vem som gjorde fel, menar hon.

– Dessutom har Socialstyrelsen fortfarande möjlighet att dra in en legitimation eller besluta om en prövotid för en yrkesutövare som anses vara en risk för vården. Vilket de inte gjorde i den aktuella sjuksköterskans fall.