På Afa försäkring i Stockholm hölls i dag ett seminarium om vad som kännetecknar bra skiftscheman.

20 procent av den arbetande befolkningen har arbetstider utanför de vanliga dagtiderna. Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, berättade om en studie där drygt 2 000 personer med sådana arbetstider har fått frågor om vad de ser som problem med sina scheman. Många av dem finns inom vården och därför är en stor del av dem som ingår i studien vårdpersonal.

Mår bra med mycket övertid

– Paradoxalt nog mår de som arbetar mycket övertid allra bäst. Deltidsarbetarna mår sämst. Man kan fundera över vad det beror på, men en spekulation är att de som frivilligt arbetar mycket övertid är väldigt intresserade av sina jobb, medan de som arbetar deltid gör det för att deras arbetsvillkor är så dåliga att de inte orkar arbeta heltid, sa Torbjörn Åkerstedt

Studiens resultat gjorde forskarna besvikna. Deras hypotes har varit att eftersom nattarbete är skadligt för hälsan så är det nattarbete som upplevs som det stora problemet för arbetstagarna. Att det inte är så tror Torbjörn Åkerstedt beror på att långsiktig hälsopåverkan betyder mindre än möjligheter att lösa det pågående vardagslivet.

– Vilka av arbetstidsvarianterna som faktiskt orsakar störst hälsoproblem vet vi inte ännu, vår studie visar vad individerna själva ser som det stora problemet med skiftarbete, sa han

Lågt inflytande

Lågt inflytande över arbetstiden är det största problemet. Näst störst är kort framförhållning – att inte få veta att man ska arbeta förrän några dagar innan det är dags. Kort dygnsvila kommer på tredjeplats och på fjärde hamnar delade arbetspass. Nattarbete som problem dyker upp först på 13:e plats.

Lågt inflytande upplevs som ett större problem bland unga än bland äldre. "Förvånande", konstaterade Torbjörn Åkerstedt. Däremot, och kanske inte lika förvånande, upplever kvinnor skiftarbete som ett större problem än vad män gör. Hans gissning är att det beror på att kvinnor har större ansvar för familjelivet.

Stressforskarens råd till arbetsgivare som vill skona anställdas hälsa är att öka deras inflytande över sin arbetstid, att inte dela på arbetspass, att stå emot önskemål om långa arbetspass och att öka återhämtningstiden mellan arbetspassen.

Vill ha bättre villkor för dubbelarbetande

Cecilia Helldén, förbundsombudsman på Vårdförbundet med ansvar för arbetstider, håller med Torbjörn Åkerstedt om att det är det ofrivilliga nattarbetet som är det största problemet – också bland förbundets medlemmar. Hon anser att de dubbelarbetande kvinnor som inte har valt att arbeta natt måste få bättre villkor.

– Hälsan kräver mer tid för återhämtning. Och det är tiden som är viktig – inte lönepåslag i det här fallet. Det är bara Sveriges kommuner och landsting som har samma veckotidsmått för den som arbetar dag och natt som för dagarbete.

Cecilia Helldén understryker också vikten av dygnsvila. För kort vila mellan arbetspassen är ett stort problem för Vårdförbundets medlemsgrupper. EU-direktivet säger 11 timmar, men 9 timmar är inte ovanligt.

Vid nästa avtalsrörelse kommer arbetstiden att vara en prioriterad fråga för Vårdförbundet.