Arbetsgivaren krävde sjukintyg från första sjukdagen och när en personalhandläggare tog kontakt med företagshälsovården berättade läkaren att patientens arbetsförmåga inte var nedsatt. Sjuksköterskan berättade för arbetsgivaren om patientens besök på företagshälsovården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden utredde ärendet och kom fram till att de båda visserligen hade brutit mot sekretesslagen, men att brottet var så lindrigt att det inte skulle medföra någon påföljd.

Patienten överklagade beslutet till förvaltningsrätten som kom till en annan slutsats.

Enligt sekretesslagen får uppgifter om hälsotillstånd inte lämnas ut om de kan skada den enskilde. Och enligt domen tvingades kvinnan sluta sitt arbete på grund av de uppgifter som företagshälsovården lämnade till arbetsgivaren.

Dessutom anser domstolen att brottet har fått konsekvenser för patientsäkerheten genom att kvinnan inte vågade återvända till företagshälsovården.

Det är aldrig ursäktligt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, slår domstolen fast.

Socialstyrelsen, som har yttrat sig i ärendet, håller med och kan inte finna något som ger läkaren och sjuksköterskan anledning att lämna ut uppgifterna.