Behovet av att som patient vara sedd och uppmärksammad är ett genomgående tema i Brita Nordblads uppsats, som hon lade fram vid Nordic school of public health, NHV, tidigare i år. Hennes forskningsfråga, om det finns en läkande vårdatmosfär, har vuxit fram genom åren då hon som sjuksköterska och barnmorska har mött patienter i olika miljöer.

Patienter på infektionsavdelningar som vårdades i isoleringsrum, cancersjuka som begränsades i sin rörelsefrihet på grund av sjukdomen och betydelsen av vårdmiljöns utformning på bb-avdelningar, gjorde henne uppmärksam på vårdmiljöns betydelse.

Behöver vara sedd

Hon har intervjuat tretton personer, män och kvinnor mellan 30 och 80 år, med en kvalitativ metod. Resultatet är indelat i tre områden: fysisk miljö, bemötande och organisation, med en rad underkategorier. Det genomgående temat i alla intervjuer är behovet av att vara sedd. När patienterna inte blev uppmärksammade kände de sig inte värdefulla.

– Bemötandet påverkar människor jättemycket och en del vårdare är väldigt duktiga, men alla har inte den förmågan. Organisationen har ett ansvar för att personalen ger ett gott bemötande, men så är det inte alltid, säger Brita Nordblad.

Kategorin fysisk miljö uppmärksammas inte så ofta, men hon kan i intervjuerna se att möjligheten att som patient orientera sig och uppfatta miljön som tydlig, har betydelse för upplevelsen av kontroll. Planlösning, inredning och närvaro av personal är fysiska förutsättningar för att patienten ska bli uppmärksammad och sedd, och har liksom subjektiva upplevelser av miljön betydelse för patienten.