Från och med maj månad ska Socialstyrelsen en gång i månaden redovisa för regeringen hur hanteringen av klagomålsärendena utvecklas. I går kväll lämnades den första rapporten. I den framgår det att 3 002 ärenden har blivit klara hittills i år och att 2 358 nya ärenden har registrerats sedan årsskiftet. Det är 200 fler än under samma period förra året.

Fortsatt långa handläggningar

Extrasatsningen på att låta alla regionala tillsynsenheter samt extrapersonal hjälpa klagomålsenheten att beta av ärenden från före den första oktober har haft effekt. De ärenden som Socialstyrelsen övertog från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, förra årsskiftet ingår i det arbetet och den högen har nu sjunkit från 2 300 till 666.

I 26 fall har tillsynsenheter föreslagit att Socialstyrelsen ska ansökan om prövotider hos HSAN och i 76 ärenden har HSAN beslutat efter myndighetens ansökan.

Det egna målet, att 75 procent av alla klagomålsärenden ska vara handlagda inom sex månader, är man dock ännu långt ifrån, i dag har 54 procent av ärendena tagit längre tid.

Redan i april rapporterade Socialstyrelsen till regeringskansliet om hur myndigheten arbetar med och prioriterar sina ärenden och vilka mål man har med handläggningen. I den rapporten framgick det att mellan 25 och 50 ärenden kommer in till klagomålsenheten varje dag.

Lean på klagomålsenheten

Ärenden som prioriteras är anmälningar om händelser som har haft särskilt allvarliga konsekvenser för den enskilde, anmälningar där en verksamhet eller hälso- och sjukvårdspersonal kan misstänkas vara en omedelbar patientsäkerhetsrisk och anmälningar där man kan misstänka att ett brott kan ha begåtts.

Prioriteringsbedömningen görs dagligen av en grupp som består av en jurist, en person med sjukvårdskompetens och en beslutsfattare.

Klagomålsenheten har också startat ett pilotprojekt enligt den så kallade leanmodellen som man hoppas ska effektivisera arbetet.