Trots att Läkargårdens läkarpraktik uppenbarligen är ett företag som länge varit på väg ner för ruinens brant har Region Skåne hittills varit försiktiga. De omfattande problem som funnits på arbetsplatsen, och som Vårdfokus rapporterat om, har inte ansetts tillräckligt för att bryta vårdavtalet som ger Läkargården 600 000 kronor i månaden.

Men nu är måttet rågat. Region Skåne har beslutat att med omedelbar verkan säga upp vårdavtalet.

Förutom att ersättningen dras in innebär uppsägningen att de medborgare som är listade på vårdenheten nu listas om till den hälsovalsenhet som ligger närmast deras folkbokföringsadress. Det handlar om ca 2 400 personer varav omkring 60 barn som tillhör vårdenhetens barnavårdscentral.

Motsvarande gjordes redan vid årsskiftet när vårdenhetens hyresavtal sades upp, men omlistningen stoppades av Förvaltningsrätten efter ett överklagande från Läkargården, så de berörda patienterna listades tillbaka.

Oanmälda inspektioner

Region Skåne har gjort flera oanmälda inspektioner på Läkargården, bland annat med en medicinsk revisor, Region Skånes hälso- och sjukvårdsavdelning och Region Skånes chefläkare. Vid samtliga inspektioner har brister konstaterats, vilket också har framförts till Socialstyrelsen som har tillsynsansvaret.

Det är oklart om verksamheten har en medicinskt ledningsansvarig läkare, vilket krävs i avtalet. Likaså har inte vårdenheten säkrat elleveransen vilket förhindrar personalen från att komma åt patientjournalerna i datorerna. Patienter kan inte heller nå vårdenheten per telefon då telefonerna inte går att ladda i de strömlösa lokalerna. Företaget är uppsagt från sina lokaler och saknar möbler i både väntrum och reception efter utmätning från Kronofogden.

– Under våren har Region Skåne utan resultat både muntligen och skriftligen begärt att vårdenheten ska följa gällande avtal. Nu är dock bristerna så pass omfattande att vi inte kan göra något annat än att säga upp avtalet med omedelbar verkan, säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson i en kommentar.

Skulle ha löpt ut i september

Region Skånes avtal med Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm skulle ha löpt ut i september i år. Avtalet är upphandlat i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU, men detta förfarande används inte längre utan andra vårdenheter har i stället ett så kallat hälsovalsavtal med Region Skåne enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Dessa avtal ställer hårdare krav på den medicinska säkerheten och på leverantörens kreditvärdighet.

På samma adress som Läkargårdens Läkarpraktik AB i Ängelholm finns det flera andra vårdgivare med avtal med Region Skåne. Dessa berörs inte av uppsägningen av avtalet.