Det är en fortsättning på psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver socialministern Göran Hägglund och Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, att regeringen och SKL nu ska arbeta för att kvaliteten på vården för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning ska höjas ytterligare.

Ambitionen är att tillgänglighet och samordning av vård- och stödinsatser ska bli bättre och anpassade till vårdtagarens behov. Det nya i överenskommelsen är att det ska bli en gemensam samordningsfunktion som ska stödja utvecklingsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. Att utvecklingsarbetet ska ske i nära samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga betonas.

Den nationella samordningsfunktionen ska från den statliga sidan ledas av Anders Printz, som är avdelningschef på Socialstyrelsen, och från SKL:s sida av Ing-Marie Wieselgren.