Det var i slutet av förra året som regeringen uppmanade Socialstyrelsen att undersöka om det finns skillnader i vården och omsorgen om äldre beroende på om verksamheten drivs i enskild eller kommunal regi.

Undersökningen visar att kommunala utförare verkar vara lite bättre på strukturmått, de som speglar verksamhetens förutsättningar att ge en god vård och omsorg om äldre. Till exempel personaltäthet, utbildning och boendestandard.

Enskilda utförare är å andra sidan lite bättre på processmått, de som visar det arbete som utförs i verksamheterna. Till exempel riskbedömningar för att förebygga trycksår hos äldre eller möjligheten att välja mellan två maträtter.

Det finns inga skillnader mellan de olika former som omsorgen bedrivs i och antalet ärenden som anmäls till Socialstyrelsen enligt lex Maria, lex Sarah eller från enskilda.

När det gäller kvalitet märks bara små skillnader. Där behövs det fördjupade studier för att kunna dra några säkra slutsatser.

 Efterlyser fler nationella studier

Rapporten bygger på analyser av flera olika datamaterial och tidigare studier. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att det behövs fler nationella studier, både om skillnaden mellan enskilda och kommunala utförare och om effekter av konkurrensutsättningen.

Han påpekar i ett pressmeddelande att det alltid är kommunen som ansvarar för att följa upp att äldre personer får den hjälp de behöver och att verksamheterna håller bra kvalitet, oavsett vem som bedriver verksamheten.

 Tillståndskrav för alla

Än så länge är det bara enskilda verksamheter som behöver tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva särskilda boenden för äldre. Lars-Erik Holm tycker att det kravet borde gälla även äldreomsorg i kommunal regi.

– Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanningen och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande, säger han.