Det är smärtspecialister vid universitetssjukhusen i Linköping och Umeå som i ett gemensamt forskningsprojekt ska ta fram ett kvalitetsregister för styrning, uppföljning och utveckling av smärtrehabiliteringen inom primärvården.

Långvarig smärta

Mellan 20 och 40 procent av besöken i primärvården gäller smärta och i ungefär hälften av fallen handlar det om långvarig smärta. Det är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden i Sverige och bidrar starkt till samhällets kostnader för sjukskrivning och förtidspensionering.

Att slussa de här patienterna till rätt vård och att säkerställa god kvalitet inom smärtrehabiliteringen är ett av målen med det nya smärtregistret.

– Vi saknar i dag enhetliga verktyg för att identifiera vilka patienter som bäst remitteras vidare till en specialiserad enhet och vilka som kan rehabiliteras på vårdcentralen, säger professor Björn Gerdle som leder projektet vid universitetssjukhuset i Linköping.

Multimodal rehabilitering

Rehabiliteringsgarantin innebär att patienter med långvarig smärta i rygg, nacke och axlar ska erbjudas multimodal rehabilitering, MMR, efter en medicinsk bedömning och utredning. MMR ska kunna ges både i primärvården och på specialiserade smärtkliniker, men i dag saknas verktyg för att utvärdera kvaliteten på de insatser som görs inom primärvården.

Björn Gerdle är noga med att påpeka att det kommer att ta tid att utveckla ett smärtregister som inte är krångligt och ger en massa administrativt merarbete på vårdcentralerna. Det kommer även att behövas utbildningsinsatser för de sjuksköterskor och läkare som ska arbeta med registret.

Inom forskningsprojektet kommer man inte enbart att ta fram ett smärtregister. Syftet är också att studera effekterna av MMR och följa upp sjukskrivning och återgång till arbete bland patienterna.