För att kvinnorna ska må bättre på arbetet behöver bemanningen öka, planeringen bli bättre, kommunikationen mellan chefer och arbetstagare öka, liksom att cheferna behöver sätta upp tydligare gränser om arbetsuppgifterna, enligt Arbetsmiljöverket.

Mot bakgrund av att kvinnor rent allmänt mår sämre på arbetet än män – de har ett högre ohälsotal och slutar sitt yrkesliv tidigare – har Arbetsmiljöverket inlett ett fyraårigt projekt med fokus på kvinnors arbetsmiljö. Den första delrapporten har nu lämnats till regeringen.

I mars gjordes 1 330 inspektioner på arbetsplatser runt om i landet. Resultatet visar att hälften hade brister och de kan vänta återbesök från myndigheten. En stor andel av arbetsplatserna var inom vård och omsorg i särskilda boenden.

Problemen handlar ofta om hög arbetsbelastning som leder till stress och psykiskt och fysiskt slitage som i förlängningen bryter ner arbetsförmågan. I sin tur leder det här till höga kostnader för samhället för omvårdnad och sjukvård.