En internationell studie från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att svenska skolbarn har jämförelsevis goda levnadsvanor och en bra hälsa. Bäst levnadsvanor har barn i socioekonomiskt starka familjer.

Rapporten om ungas hälsa visar inte bara skillnader som beror på socioekonomisk status. Det finns också stora skillnader mellan flickor och pojkar. Trots att flickor har hälsosammare vanor än pojkar är de mer missnöjda med sina kroppar och har en lägre självskattad hälsa.

Svenska flickor mår dåligt

Det är dubbelt så vanligt att svenska flickor rapporterar ohälsa än svenska pojkar. Bland 15-åringarna rapporterar nästan varannan flicka två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med var fjärde pojke. Det är bättre siffror än för flickor i Turkiet, Italien och Grekland, men det är sämre än för flickor i övriga Norden.

– Vi vet inte vad det beror på. Det är normalt att ungdomar känner sig nere och nervösa, men det är anmärkningsvärt att andelen 15-åriga svenska flickor som anger besvär är nästan dubbelt så hög som den är för danska flickor, säger Lilly Augustine, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.