Syftet med det nya nationella vaccinationsregistret är flera: det är viktigt att veta vilka vaccinationer den enskilde har fått och hur vaccinationstäckningen ser ut. Registret gör det också lättare att se vilka effekter och biverkningar vaccinationerna har gett.

Det är obligatoriskt att rapportera alla vaccinationer som görs inom det nationella programmet till registret.

Så småningom kan det bli så att även andra vaccinationer kan föras in i registret.

Det är Smittskyddsinstitutet som ska ansvara för det nya registret och de vaccinationer som ska rapporteras in är:

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta
  • Polio
  • Haemophilus influenzae typ b
  • Pneumokocker
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Röda hund
  • Humant papillomvirus