Checklista demens särskilt boende bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Checklistan ska vara ett stöd för personalen på boendet och ge en bild av hur väl det dagliga arbetet följer riktlinjerna med särskilt fokus på personcentrerad omvårdnad.

Checklistan är uppdelad i tio områden som innehåller frågor om den enskilde personen. Det handlar bland annat om diagnos, läkemedel, personcentrerad omvårdnad, dagliga aktiviteter, miljö, måltider och stöd till anhöriga.

Exempel på frågor är:

  • Känner all personal till vilka aktiviteter personen trivs med och tycker om?
  • Har en kartläggning gjorts av personens natt- och sömnrutiner/vanor?
  • Vet all personal hur kommunikationen fungerar bäst för personen?
  • Görs regelbundna utvärderingar av vilka effekter läkemedlen vid behov har på personen?
  • Görs regelbundna bedömningar av personens förmåga att äta och dricka?

Checklistan har tagits fram av Äldrecentrum, Svenskt demenscentrum och Svenska demensregistret.

– Det är ett verktyg för lärande och reflektion på arbetsplatsen. Får man igång kommunikationen inom teamet blir det enklare att hitta lösningar och det kan i förlängningen bidra till en bättre vård för den enskilde, säger Ann-Christin Kärrman, sjuksköterska och projektansvarig vid Svenskt demenscentrum.