Resultaten varierar mellan landstingen. Sett över en treårsperiod är ekonomin sämst i Blekinge och Dalarna. I topp ligger Östergötland och Jönköping.

Engångssumma

Det goda resultatet i kommuner och landsting 2012 förklaras till stor del av att AFA försäkring i år betalar tillbaka premier för sjukförsäkringsavgifter, skriver Statens kommuner och landsting, SKL, i sin ekonomirapport som presenterades i dag.

För de kommande åren spår SKL betydligt svagare ekonomi, framför allt i landstingen.

Även om inkomsterna ökar tack vare att skatteunderlaget växer så kan landstingen inte räkna med pengar från staten som man tidigare fått.

Stora behov

Och kostnaderna för landstingen ökar i rask takt. Det finns ett stort behov av investeringar i fastigheter för att kunna möta framtidens sjukvård. Dessutom ökar efterfrågan på sjukvård, inte minst när det gäller cancervård och vården för multisjuka äldre.

– Det är bra att kommuner och landsting investerar. Det påverkar sysselsättningen och samhällsekonomin positivt, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för tillväxt i framtiden, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Höjda skatter

Enligt prognosen behöver landstingen fortsätta arbetet med att se över och effektivisera verksamheter. Flera landsting kommer dessutom att behöva höja skatterna redan 2013.

SKL beskriver också hur sjukvårdens organisation måste anpassas för att kunna ta hand om de multisjuka äldre. Kostnader ska flyttas från akut- och specialistvård till primärvård och vård i hemmet. Det skulle inte bara bli billigare, utan även gynna de äldre och deras anhöriga, anser SKL.

Billigare läkemedel

Men det är inte alla kostnader som ökar. Kostnaderna för läkemedel minskar faktiskt under 2012. Dels tack vare att patent går ut, dels på grund av TLV:s och landstingens effektiviseringsarbete. Nästa år blir kostnadsökningen för läkemedel måttlig, för att sedan öka lite mer från 2014, spår SKL.