Sedan tidigare är det känt att vissa patientgrupper är extra känsliga mot enzymet CYP2D6 som omvandlar kodein till morfin i kroppen. Dessa grupper, så kallade CYP2D6 ultrasnabba metaboliserare, riskerar att producera extra mycket morfin av enzymet vilket kan ge upphov till bland annat andningssvårigheter.

Nu visar nya rapporter att överkänsligheten mot CYP2D6 kan vara extra stor hos barn som får kodein efter operation. Enstaka fall har rapporterats där barn som är ultrasnabba metaboliserare fått livshotande andningsdepressioner efter att ha tagit bort tonsiller och polyper och som därefter behandlats med kodein.

Granskningen görs på initiativ av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC. Kommittén kommer nu att värdera nyttan mot risken när kodein används till barn efter operation.