I den amerikanska studien har forskarna via registerdata jämfört hur länge man har gjort återupplivningsförsök på personer med hjärtstopp och hur många av dem som har överlevt. Sjukhusen där studien genomfördes delades in i fyra grupper utifrån hur länge man hade hållit på med återupplivningsförsök.

På de sjukhus där man höll på längst med återupplivning fick 51 procent tillbaka sin puls och 16 procent av patienterna kunde skrivas ut från sjukhuset. Där återupplivningsförsöken varade kortast tid återfick bara 45 procent pulsen, 14 procent överlevde och kunde skrivas ut.

Förekomsten av neurologiska skador orsakade av hjärtstoppet var ungefär densamma hos patienterna oavsett hur länge återupplivningsförsöken hade pågått.