Skillnader i vårdkultur mellan den högteknologiska intensivvårdsavdelningen, iva, och den "vanliga" vårdavdelningen är stor. Det gynnar varken samarbetet eller omhändertagandet av patienten och de närstående.

Intensivvårdssjuksköterskan Marie Häggström har i sitt avhandlingsarbete funnit att olikheterna i vårdkulturerna är så stora att det är nödvändigt att försöka minska glappet och skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja.

Från övervakning till ensamhet

Skillnaderna mellan att vårdas på den ena eller den andra enheten blir tydliga även för patienten. Från att ha övervakats dygnet runt på iva ska han eller hon plötsligt ligga ensam i ett vanligt patientrum. Det blir ett allt för stort glapp, tycker Marie Häggström, som skulle vilja se en nedtrappning av övervakningen i slutet av vårdtiden på iva. Det är också något som både patienter och närstående frågar efter.

Studien visar att alla intervjuade, både personal på iva och på vårdavdelningen samt patienter och anhöriga, vill ha kontroll och kunna förbereda sig inför flytten. Den möjligheten finns inte alltid i dag.

– Sjuksköterskorna på avdelningen och iva behöver prata ihop sig om hur man ska göra innan patienten flyttas. Det gäller särskilt dem som har vårdats på iva lång tid. De har ett större behov av stöd i samband med flytten, säger Marie Häggström.

Hon tycker det är bra när avdelningspersonalen kommer till iva och hälsar på patienten och närstående innan flytten, för att underlätta och bygga upp relationer. Patienten och de närstående behöver information och få vara delaktiga i det som komma skall.

Ledningsansvar

Att få till stånd en säkerhetskultur, med fungerande rutiner, resurser, kompetens, teamwork och lärande över gränserna, är en bärande del i ledningsansvaret, enligt Marie Häggström.

– För att skapa trygghet i vårdkedjan är det viktigt som chef att vara lyhörd för personalens behov, skapa ett gott lärandeklimat, erbjuda utbildning och stödja personalen i att lära sig nytt.

På fredag den 19 oktober försvarar Marie Häggström sin avhandling vid Mittuniversitetet i Sundsvall.